Flight distance between Jinan, China and Suzhou, China 424.0 mi / 682.4 km

Driving distance between Jinan, China and Suzhou, China 489.0 mi / 787.0 km

Driving directions Jinan Suzhou