Flight distance between Qingdao, China and Shijiazhuang, China 352.2 mi / 566.9 km

Driving distance between Qingdao, China and Shijiazhuang, China 421.2 mi / 677.8 km

Driving directions Qingdao Shijiazhuang