Flight distance between Qingdao, China and Zhengzhou, China 389.0 mi / 626.1 km

Driving distance between Qingdao, China and Zhengzhou, China 466.1 mi / 750.0 km

Driving directions Qingdao Zhengzhou